Проект за подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти

С подкрепата на: Active Citizens Fund | www.activecitizensfund.bg

Support Refugee - Ресурси в помощ на работодатели и организации, работещи с уязвими групи

Фондация „Право на детство“ в партньорство със Сдружение Стартъп фектъри – Startup Factory и неформалната гражданска група Русе помага на Украйна/Руседопомагає Україні  започват изпълнението на проект:

Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти. (Improving the capacity of thecivil sector to respond to humanitarian crises and support refugeesand migrants).

Проектът е на стойност 24642 евро и е с продължителност 12 месеца и има за цел да подкрепи изграждането на партньорства между представители на граждански сектор и бизнес, като повиши капацитета им за реакция в хуманитарни кризи.

Ползватели на проекта са НПО и бизнес сектор, а крайните ползватели са бежанци, мигранти, търсещи убежище, непридружени деца, представители на ромска общност и други уязвими групи. Очаквани резултати: изградена мрежа между граждански организации и бизнес; повишен капацитет за реакция в подкрепа на уязвими групи; ефективни действия в партньорство срещу дезинформацията.

Дейностите по проекта включват разработване на Етична процедура за работа с лица и деца в уязвима ситуация. Разработване на дигитален пакет от ресурси, в помощ на работодатели, бизнеси и граждански сдружения, ангажирани с подкрепата на лица в уязвима ситуация. Напълно функционален и лесен за ползвате уеб сайт, пълно ръководство за управление на многообразието при наемане на работа без дискриминация, етичен кодекс, съдържащ видеа, инфографики и аудио материали. В рамките на проекта ще бъде проведена и образователна програма, включваща десет тричасови обучения, както и един двудневен уоркшоп за нетуоркинг и противодействие на дезинформацията.

Проектът Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти (Improving the capacity of the civil sector to respond tohumanitarian crises and support refugees and migrants) е финансиран от ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021- Схема за финансиране на малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6, администрирани от Фондация „Работилница за граждански инициативи“), Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Проектът „Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на проект Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти (Improving the capacity of the civil sector to respond tohumanitarian crises and support refugees and migrants) е да подкрепи изграждането на партньорства между представители на граждански сектор и бизнес, като повиши капацитета им за реакция в хуманитарни кризи.

 ********

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Фондация „Право на детство“ и партньорът Сдружение Стартъп фектъри  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active-citizens-fund

Очаквани резултати

Изградена мрежа

между граждански организации и бизнес

Повишен капацитет

за реакция в подкрепа на уязвими групи

Ефективни действия

в партньорство срещу дезинформацията

Бърза контактна форма

Всички полета отбелязани със * са задължителни за попълване.

9 + 8 =