Политика за защита на личните данните

Партньорите по проект “Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти” следват правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка партньорските организации събират и обработват лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхраняват ги с грижа и сигурност и не ги предоставят на трети страни незаконно.

Партньорите по проект “Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти” събират Вашите лични данни и информация по следните начини:

Когато се регистрирате за участие в наше събитие или обучение и съзнателно и доброволно предоставите лична информация и данни. Това включва имена, имейл, телефон, както и друга информация, необходима за организирането на събитието. Партньорските организации, в качеството им на администратори, обработват тези данни единствено за целите на организиране, провеждане, популяризиране и отчитане на събитията пред финансиращите организации.

Електронните адреси, предоставени от Вас като участници в наши събития, обучения и др.(онлайн и присъствено) се използват също, за да Ви предоставяме допълнителна информация за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти.

Ако искате да се отпишете от нашия списък с имейл адреси, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас.

При отписване партньорските организации изтриват Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Партньорите по проект “Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти” не предоставят електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица, без изрично Вие да поискате това от нас.

Сигурност на информацията

Използваме различни защитни методи като система за оторизация, за да поддържаме сигурността на Вашата информация.

Информацията за Вас, която имаме, се пази на защитен сървър и е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са декларирали, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от партньорите по проект “Подобряване на капацитета на гражданския сектор за реакция при хуманитарни кризи и подкрепа на бежанци и мигранти”:

  • право на информация;

  • право на достъп до личните му данни;

  • право на коригиране;

  • право на изтриване;

  • право на ограничаване на обработването;

  • право на преносимост на данните;

  • право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването.

Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от партньорските организации, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес info@supportrefugee.eu .

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

КонтактиАко имате въпроси относно Политиката за защита на личните данни, може да се свържете с нас по електронен път на адрес: info@supportrefugee.eu или на телефон: 0888 79 66 73.

Бърза контактна форма

Всички полета отбелязани със * са задължителни за попълване.

7 + 6 =