ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ

С подкрепата на: Active Citizens Fund | www.activecitizensfund.bg

Support Refugee - Ресурси в помощ на работодатели и организации, работещи с уязвими групи

Временна закрила
Временна закрила 2
Временна закрила 3
Временна закрила 4

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Фондация „Право на детство“ и партньора Сдружение Стартъп фектъри и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Можете да разчитате на нас за:

Надеждна информация

Навременна подкрепа

Правна помощ

Партньорства между работодатели и НПО

Групи за взаимопомощ и подкрепа

Партньори

Бърза контактна форма

Всички полета отбелязани със * са задължителни за попълване.

5 + 1 =