ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ

С подкрепата на: Active Citizens Fund | www.activecitizensfund.bg

Support Refugee - Ресурси в помощ на работодатели и организации, работещи с уязвими групи

* Всички визуални материали са свободни за ползване от аудиторията.

Примерни

вътрешни правила за управление на даренията 

Ethical rules Donations
Accepting Donations
Code of conduct
Distribution Donations
Confidentiality Donations
Donations
Transparency Donations

Правила и насоки за насърчаване и управление на многообразието и недискриминацията 

Diversity and Inclusion Training

Права на човека

Защо бежанците от Украйна и от Близкия Изток се третират различно?

На каква помощ имат право бежанците от Украйна?

* Всички визуални материали са свободни за ползване от аудиторията.

Временна закрила
Временна закрила 2
Временна закрила 3
Временна закрила 4

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Фондация „Право на детство“ и партньора Сдружение Стартъп фектъри и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Можете да разчитате на нас за:

Надеждна информация

Навременна подкрепа

Правна помощ

Партньорства между работодатели и НПО

Групи за взаимопомощ и подкрепа

Партньори

Бърза контактна форма

Всички полета отбелязани със * са задължителни за попълване.

1 + 2 =