Полезни ресурси и специализирана помощ за работодатели и граждански организации, работещи с уязвими групи и бежанци.

 

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на  Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund | www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Фондация „Право на детство“ и партньорът Сдружение Стартъп Фектъри  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Support Refugee - Ресурси в помощ на работодатели и организации, работещи с уязвими групи

Предлагаме подкрепа

за изграждането на партньорства между представители на гражданския сектор и бизнеса. Повишаваме капацитета им за реакция в хуманитарни кризи.

Вярваме, че можем да намалим последиците от бежанските кризи, като помагнем на бежанците да бъдат по-лесно интегрирани в България. Пречките и трудностите от административно естество, ще бъдат ограничени до минимум.

Можете да разчитате на нас за:

Надеждна информация

Навременна подкрепа

Правни консултации

Партньорства между работодатели и НПО

Групи за взаимопомощ и подкрепа

Ползватели на проекта

са НПО и бизнес сектор, а крайните ползватели са бежанци, мигранти, търсещи убежище, непридружени деца, представители на ромска общност и други уязвими групи

Цел на проекта

От началото на войната в Украйна бежанската вълна към България се засили многократно. До този момент гражданския сектор и институциите в по-голямата част от страната нямаха опит в подкрепата на бежанци.

Очаквани резултати

Изградена мрежа

между граждански организации и бизнес

Повишен капацитет

за реакция при подкрепа на уязвими групи

Ефективни действия

в партньорство срещу дезинформацията

Екипът на проекта е съставен от експерти, осигуряващи неговото добро планиране и осъществяване. Както и от партньорски организации и неформални групи, които имат експертиза и опит при изпълнението на подобни проекти.

Ирина Стоянов | комуникационен експерт, Europe Direct

Подкрепата на уязвими групи чрез реализация на човешките права е наша основна цел.

Йоана Терзиева | експерт в сферата на социалните услуги, човешки права, Фондация „Право на детство“

Партньори

Бърза контактна форма

Всички полета отбелязани със * са задължителни за попълване.

2 + 15 =